Wetten wmo

wetten wmo

Gemeenten moeten er voor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: – aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is. Sommige soorten mensgebonden onderzoek kunnen onder meerdere wetten vallen, of vallen niet onder de WMO omdat ze ook onder een andere wet vallen. Wajong 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten' , Wet Pemba 'Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen' en Walvis 'Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten'. Lees meer over deze compensatieregeling trekkingsrecht pgb op Compensatieregelingpgb. Het college van burgemeester en wethouders laat de voorziening in natura zoveel mogelijk door derden verrichten. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid. Artikel 11 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Artikel 26 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Soms vindt echter een gesprek plaats per telefoon.

Wetten wmo Video

Workshop jeugd - Andere wetten Hoe deze inkoop van kennis bij gemeenten gaat is nog onduidelijk. Artikel 30 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Wet maatschappelijke ondersteuning , Wet openbaarheid van bestuur , Wet werk en bijstand , Algemene nabestaandenwet , Gemeentewet , etc. Soms voert een Intergemeentelijke Sociale Dienst ISD deze gemeentelijke taken uit voor meerdere aangrenzende gemeenten. Het in aanmerking komen voor een voorziening of uitkering als bedoeld in artikel 19a geeft een vreemdeling geen recht op rechtmatig verblijf. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt:. Artikel 38 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Veel gemeenten hebben hierop nieuwe afspraken gemaakt met de thuisorganisaties waarmee zij contracten hadden afgesloten. Er wordt binnen 10 wiesbaden demonstration een verslag gemaakt van het gesprek dat je rustig kunt teruglezen. Artikel 18 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Artikel 37 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Download PDF-versie Stuur deze wet door via email Stel een juridische vraag Voeg toe aan favorieten. Artikel 6a [Vervallen per ] Vergelijk versies. Algemene bepalingen [Vervallen per ] Vergelijk versies. VWS en VNG hebben een onafhankelijke partij gevraagd om de hoogte van de uitvoeringskosten te bepalen. Gegevensverstrekking [Vervallen per ] Vergelijk versies.

0 comments